OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracovania osobných údajov

Tieto zásady spracovania osobných údajov sú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä v súlade  s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

I. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:

ROK real, s.r.o.

Staré nábrežie 9/3286,  071 01 Michalovce

IČO: 36 607 339

DIČ: 2022185429

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.18131/V)

 

KONTAKTNÁ OSOBA/ OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA

Jarmila Jakubčová,

email: rokreal@centrum.sk

Tel: 0905 398 296

 

II. DOTKNUTÁ OSOBA

 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá kontaktuje prevádzkovateľa web stránky rokreal.sk prostredníctvom kontaktného formulára
 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi naše webové stránky,
 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi náš predajňu na území Slovenskej republiky.

 

III. OSOBNÉ ÚDAJE, SPÔSOB ZÍSKAVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ  získava, spracováva a uchováva Vaše osobné údaje pri navštívení našich web stránok za účelom záujmu o nehnuteľnosti zverejnené na web stránke.

 

Spôsob získania osobných údajov :

Kontaktný formulár

Ak zákazník kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára na našich webových stránkach www.rokreal.sk, prevádzkovateľ získava nasledujúce osobné údaje:

Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa,

 

IV. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje nám poskytujete za účelom kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu/služby/nehnuteľnosti v informačnom systéme sprostredkovateľa a zavedenie predzmluvných vzťahov.

V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, a v takom prípade Vaše osobné údaje spracúvame len, ak ste nám poskytli svoj výslovný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia).

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI

Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 Zákona o OOÚ.

Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 Zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie spracúvania osobných údajov v súlade so Zákonom o OOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia

Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov na účely definované v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov dôsledne dodržiavame zásadu nevyhnutnosti a primeranosti, t. j. vykonávame len také spracovateľské činnosti, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre dosiahnutie vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov, a to výlučne v rozsahu primeranom týmto účelom. V nadväznosti na to uplatňujeme predovšetkým zásadu minimalizácie údajov a zásadu minimalizácie uchovávania údajov tak, ako je uvedené nižšie.

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našich alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou, ktorú poskytujeme na naše tovary, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

 

VII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte podľa nariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:

 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

VIII. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Vašim právam korešpondujú naše povinnosti. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo zaslaním žiadosti do sídla Prevádzkovateľa, zaslaním e-mailu na adresu info@jarokondas.eu a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka:  http://www.dataprotection.gov.sk/.

Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť,  ktoré z týchto práv a ako chcete využiť.  Ak by ste mali otázky k obsahu Vašich práv, pokúsime sa ich zodpovedať k Vašej spokojnosti.

Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

 

IX. ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnenie sa žiadnym spôsobom bez výslovného súhlasu nedotkne práv dotknutej osoby, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.